EKS ušetrilo desiatky miliónov

14. januára 2016, ivanihnacak, Nezaradené Politika

Je to už takmer rok, čo je elektronický kontraktačný systém (EKS) v ostrej prevádzke. Presne bol spustený aj so všetkými povinnosťami z toho vyplývajúcimi 1.2.2015. Skladá sa z troch subsystémov, a to elektronické trhovisko, dynamický nákupný systém a elektronická podpora procesov. Za ten čas EKS priniesol nielen pre štát nevídanú úsporu finančných prostriedkov. Čísla hovoria za všetko.

Na obstarávaniach cez uvedený systém za prvých osem mesiacov plnej prevádzky  sa ušetrilo takmer 32 miliónov eur, čím predstihlo všetky očakávania jeho zadávateľa Ministerstva vnútra SR. Kým pôvodná analýza hovorila, že trhovisko má potenciál usporiť za osem rokov 100 miliónov eur, aktuálny odhad úspor je už 300 miliónov eur.

Cez elektronické trhovisko sa obchoduje anonymne, čo znamená, že objednávateľ ponuky nie je známy pre žiadneho dodávateľa a rovnako ani objednávajúci nepozná žiadneho zo zúčastnených dodávateľov, čo v praxi znamená, že tento systém zabraňuje vopred dohovoreným dohodám trebárs medzi starostom a jeho dobrým kamarátom – podnikateľom, ktorý pre obec má niečo dodať za nejakú cenu, ktorá vôbec neprešla procesom obstarávania a je len vecou dohody, čo za koľko známy dodá pre obec. Spomenutý postup, ako môžeme vidieť na elektronickom trhovisku, absolútne zabraňuje vzniku korupčného a klientelistického prostredia a zároveň je vysoko transparentný, keďže verejnosť, obyčajní ľudia, môžu od prvej chvíle od zverejnenia ponuky vidieť celý proces elektronickej súťaže.

Na ponuku objednávateľa obstarať tovary, služby alebo stavebné práce môže reagovať nijak neobmedzený počet dodávateľov registrovaných na elektronickom trhovisku, ktorí obstarávaný tovar dodávajú, služby poskytujú alebo stavebné práce uskutočnujú. Prvotné vstupné ceny prejdú cez automatizovanú elektronickú aukciu v internetovom prostredí, kde každý z účastníkov tejto  e-aukcie môže neobmedzene znižovať ceny. Cena, ktorá vzíde zo súťaže ako najnižšia, sa stane automaticky záväzná pre dodávateľa, ktorý ju navrhol a následne je povinný zadaný predmet zákazky za vopred stanovených podmienok  dodať, poskytnúť alebo uskutočniť za sumu, ktorá nesmie byť vyššia ako cena vysúťažená na elektronickom trhovisku.

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vysúťažená cez EKS sa nepodpisuje medzi zmluvnými stranami fyzicky, ale ju uzatvára systém automaticky cez vopred zadané hodnoty objednávateľom a dodávateľom, čím sa zabraňuje akýmkoľvek voľným úvahám subjektov podpisujúcich kontrakt, ktoré by prostredníctvom zmluvných ustanovení mohli modifikovať zmluvu ekonomicky alebo kvantitatívne v prospech dodávateľa.

Tento štátny e-bay sú povinní používať nielen orgány štátu, ale všetky verejné subjekty, ktoré narábajú s verejnými finančnými prostriedkami, konkrétne napr. vyššie územné celky, obce a mestá ale aj subjekty nimi založené, zriadené, kontrolované alebo financované. V praxi sú to najmä školy, sociálne zariadenia či nemocnice. Možnosť využívania EKS však majú aj súkromní objednávatelia, ako sú napr. podnikatelia, čím je systém otvorený aj pre iné subjekty, ako tie, ktoré sú financované z peňazí daňových poplatníkov a môžu teda takto vlastné finančné prostriedky šetriť aj bežné firmy podnikajúce v trhovom prostredí.

Cez elektronické trhovisko sa môžu obstarávať tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu, teda tie, ktoré sa môžu dodať objednávajúcemu bez väčších úprav a predávajú sa v podobnom stave aj obyčajným spotrebiteľom na trhu.

Povinnosť pre verejné subjekty nakupovať cez EKS vzniká pre orgány štátu od 1 000 eur, pre ostatné inštitúcie od 5 000 eur za obstarávaný rovnaký druh tovarov, služieb alebo stavebných prác za jeden kalendárny rok.

Elektronický kontraktačný systém je prelomový nástroj v šetrení finančných prostriedkov daňových poplatníkov a v boji proti korupcii, ktorý je vysoko transparentný. Tento unikátny a inovatívny spôsob obstarávania zaviedlo Ministerstvo vnútra SR počas vlády Roberta Fica. Vládna exekutíva tým preukázala, že má skutočný záujem na efektívnom a šetrnom narábaní s peniazmi nás všetkých.